پهپاد سمپاش – لیست محصولات

پهپاد سمپاش ۵ لیتری

پهپاد سمپاش ۷ لیتری

پهپاد سمپاش ۱۰ لیتری

پهپاد سمپاش ۱۵ لیتری

پهپاد سمپاش ۲۰ لیتری