هوش مصنوعی، شاخه ای از علوم رایانه است که ملزومات محاسباتی همچون ادراک، استدلال و یادگیری را داراست و سامانه ای برای انجام چنین اعمالی ارائه می کند.

به عبارت دیگر، هوش مصنوعی به سامانه هایی گفته می شود که می توانند واکنش هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسان ازجمله درک شرایط پیچیده، شبیه سازی فرآیندهای تفکری و شیوه های استدلال انسانی و پاسخ موثق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسائل را داشته باشند.

امروزه هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.